Sexuální výchova

Vážení rodiče,

v souvislosti s diskuzemi, které na téma sexuální výchovy probíhají, považuji za nutné vysvětlit, jakým způsobem přistupujeme k sexuální výchově a jak je sexuální výchova realizována v naší škole.

Vycházíme z definice sexuální výchovy tak, jak ji definuje řada autorů: sexuální výchovu tvoří všechno, co přispívá k výchově celistvé osobnosti schopné poznávat a chápat sociální, mravní, psychologické a fyziologické zvláštnosti jedinců, a díky tomu formovat optimálně mezilidské vztahy s lidmi stejného i i opačného pohlaví.

Z tohoto širokého pojetí vyplývá, že sexuální výchova není realizována jen v jednotlivých předmětech, jak je popsána v našem školním vzdělávacím programu (prvouka, přírodověda, přírodopis, zdravotní výchova, etická výchova, tělesná výchova), ale prostupuje celým výchovným působením školy.

V užším pojetí pomáhá sexuální výchova naplnit jeden z našich cílů: „učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný“.

Souhlasíme s názorem, že základní informace by měly děti získávat primárně v rodině. Výchova v láskyplném a přirozeném prostředí dává základy života v partnerství. Na tyto základy škola navazuje a dále je prohlubuje.

Obsah sexuální výchovy lze dohledat v našem školním vzdělávacím programu, ve výše uvedených předmětech.

Na druhém stupni je sexuální výchova samostatným blokem v rámci předmětu Zdravotní výchova, který vyučuji již několik let. Žáci mají již řadu informací – z rodiny, od vrstevníků, z médií. Tyto informace jsou různé kvality, často bývají zkreslené, neúplné. Žáci přistupují z počátku k bloku sexuální výchovy s velkým očekáváním, ale sexuální výchova během vyučovacích hodin ztrácí pojetí senzačnosti, protože původním informacím dává správný obsah a zároveň potřebný systém. O potřebnosti takového pojetí svědčí i zájem žáků.

Vážení rodiče, jsem připravena odpovědět na Vaše případné konkrétní otázky, týkající se sexuální výchovy na ZŠ Eden.

 květen 2012 Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden

 

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.