Informace

Organizace školního roku 2017/2018:

Začátek školního roku: 4.9.2017 (v 7,55 před školou; pro prvňáčky a Žabičky v 8,15)
Adaptační kurz 6. třídy: 18. – 20. 9. 2017
Třídní schůzky: 1. informativní ve středu 27.9.2016 v 17 hod.; 2. třídní schůzka jako tripartitní setkání v listopadu 2017; 3. třídní schůzka ve středu 17. 1. 2018 v 17 hod. (jen pro rodiče žáků 9. tříd); 4. třídní schůzka ve středu 21. března 2018 (od 16 hodin Jarmark, od 17 hod. schůzka)
Rodičovské kavárny: v úterý 3. 10. 2017, 16. 1., 13. 3. a 15. 5. vždy v 17 hod.
Dny otevřených dveří: 21. 3. 2018 a 11. 4. 2018 nebo návštěva po dohodě s vedením školy
Ředitelské volno v pátek 20. 10. 2017 (volby)
Prázdniny: podzimní čtvrtek 26. a pátek 27. 10. 2017; pololetní v pátek 2. 2. 2018; jarní 12. – 16. 2. 2018; velikonoční ve čtvrtek 29.3. 2018 (pátek-státní svátek)
Škola v přírodě Horský hotel Černá hora – Krkonoše: 28. 10. – 4. 11. 2017 ; 14. 4. – 21. 4. 2018 – rozhodnutím Rady MČ Praha 10 byly výjezdy na Černou horu dočasně pozastaveny
Program „Do první třídy s úsměvem“ (8. 11. 2017, 24. 1., 21. 2. a 14. 3. 2018; vždy od 16 hod.)
Projekt Edison: 4. – 8. 12. 2017
Předvánoční burza (akce školního parlamentu): 21. 12. 2017
Besídky pro rodiče žáků 1. st. – 2. polovina prosince 2017 (upřesnění bude na webových stránkách tříd)
Vánoční prázdniny: od 23.12.2017 do úterý 2. 1. 2018 včetně
Lyžařský kurz Horský hotel Černá hora – Krkonoše: středa 3. 1. 2018 – pátek 12. 1. 2018 – rozhodnutím Rady MČ Praha 10 byly výjezdy na Černou horu dočasně pozastaveny
Vydání vysvědčení za 1. pololetí: středa 31. 1. 2018
Superstar ZŠ Eden: 13. 3. 2018
Zápis do prvních tříd: středa 4. 4. a čtvrtek 5. 4. 2018 od 14 do 18 hod.

Ředitelské volno 30. 4. 2018
Další schůzky s rodiči: schůzka s rodiči – zájemci o přestup dětí do naší školy 11. 4. 2018 v 17 hod.; schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 13. 6. 2018 v 17 hod.

Pasování na čtenáře (1. třídy) 4. 6. 2018  (hodina bude upřesněna na webové stránce třídy)
Obhajoby absolventských prací: v týdnu do 4. do 8. 6. 2018(bude upřesněno)
Ukončení školního roku 2017/2018: pátek 29. 6. 2018

Konzultace s rodiči:

Konzultace rodičů s výchovnou poradkyní, s kterýmkoli členem vedení a pedagogického sboru školy je možná po předchozí (telefonické, emailové)  dohodě. Rádi si na Vás uděláme čas.

Pojištění žáků :

Žáci jsou pojištěni proti úrazu ve škole a při školních činnostech (výlety, ŠVP, LVVZ,..) mimo školu a proti ztrátám věcí uložených na místo tomu určené. Podrobnosti sdělí pí. Skřivanová, hospodářka školy.

Omlouvání nepřítomnosti žáka na vyučování:

Nejpozději do 3 dnů od začátku absence žáka emailem, SMS… třídnímu učiteli/třídní učitelce či telefonicky ( 267 310 674)

Každá nepřítomnost žáka ve škole musí být omluvena v žákovské knížce  buď zákonným zástupcem nebo lékařem do 3 dnů po příchodu žáka do školy.

Uvolňování žáka z vyučování:

  • na 1 až 2 dny na písemnou žádost rodičů uvolňuje třídní učitel
  • na 3 a více dnů na základě písemné žádosti rodičů a souhlasu třídního učitele uvolňuje ředitelka školy
  • v době vyučování může být žák uvolňen (např. k návštěvě lékaře) po předchozí písemné omluvě, jinak pouze v doprovodu zákonného zástupce.

Provoz školní družiny:

Příspěvek na provoz ŠD činí 400 Kč/měsíčně a je platí se ve dvou splátkách prostřednictvím školní online pokladny (upřesněno v řádu školní družiny).

Školní jídelna:

Od 1.8.2004 je školní jídelna vyřazena ze sítě škol a patří k organizaci Školní jídelna, U Roháčových kasáren 1381/19, Praha 10. Veškeré informace na www.sjp10.cz nebo na tel. čísle 272733776

Poděkování sponzorům školy:

Rádi bychom poděkovali všem rodičům a přátelům školy, kteří pomohli v loňském školním roce jak sponzorskou činností finanční, tak účastí na školních akcích a prací pro školu.

Výzva pro rodiče:

Kdo z rodičů by mohl a chtěl vést nějaký zájmový kroužek buď pro třídu, kam chodí jeho dítě, nebo všeobecně pro zájemce z celé školy, bude velmi uvítán a škola se mu bude snažit, v rámci svých možností, vytvořit optimální podmínky pro práci.

Škola a zvláště její žáci velmi ocení sponzorskou činnost rodičů a přátel školy.

Rodiče mají možnost spolupracovat se Školskou radou a jejím prostřednictvím řešit své návrhy na zlepšení provozu školy či případné problémy.

Zvonění:

  od: do: přestávka:
1. hodina 8:00 8:45 8:45 – 8:55
2. hodina 8:55 9:40 9:40 – 10:00
3. hodina 10:00 10:45 10:45 – 10:55
4.hodina 10:55 11:40 11:40 – 11:50
5. hodina 11:50 12:35 12:35 – 12:45
6. hodina 12:45 13:30 13:30 – 13:45
7. hodina 13:45 14:30 14:30 – 14:40
8. hodina 14:40 15:25 15:25 – 15:35
9. hodina 15:35 16:20  

Škola si vyhrazuje právo na změny údajů v průběhu roku způsobené personálními a technickými změnami na škole.