Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně pro 1.stupeň: Mgr. Jitka Čalová 267 310 674 l. 224

Výchovná poradkyně pro 2.stupeň: Mgr. Helena Kofroňová 267 310 674 l. 213

Konzultační hodiny po dohodě (prostřednictvím žáka, emailu, tel.)

Obsah činnosti výchovné poradkyně
řešení problémů žáků – školní neúspěchy, kázeňské problémy, neomluvená absence, konfliktní situace ve vztahu žák-žák, učitel-žák, obtížné životní situace
účast na výchovných komisích, poradenství a pomoc rodičům ve výchově dětí
vedení dokumentace integrovaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce při tvorbě a vyhodnocování účinnosti individuálních vzdělávacích plánů
podpora a poradenství žákům s odlišného kulturního prostředí a žákům se sociálním znevýhodněním
pomoc při vyhledávání a péči o žáky nadané a talentované
zajištění spolupráce a pravidelné konzultace s Pedagogicko – psychologickou poradnou
poskytování poradenství v oblasti volby povolání a výběru vhodné střední školy, informace o studijních možnostech a přijímacích řízeních  (víceletá gymnázia, střední školy, střední odborné školy)
Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou P10

Psycholog: pro 1. a 2. stupeň PhDr. Růžičková PPP Praha 10, Jabloňová 30 tel. 272 651 082

Speciální pedagog: pro 1. a 2. stupeň Mgr. Kycltová PPP Praha 10, Jabloňová 30 tel. 272 651 082

PhDr. Růžičková a Mgr. Kycltová dochází do školy pravidelně 1 x měsíčně.

V případě zájmu mohou rodiče kontaktovat školní psycholožku a speciální pedagožku sami nebo o sjednání schůzky požádat výchovné poradkyně.

Přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníků – základní informace

U oborů s talentovou zkouškou je nutné podat přihlášku řediteli střední školy do 30. 11. 2015. Talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou se konají od 6. do 15. ledna. Talentové zkoušky v konzervatořích od 15. do 31. ledna.

Během měsíce listopadu si žáci, kteří budou mít zájem o obory s talentovou zkouškou, požádají o vytištění a potvrzení přihlášky u výchovné poradkyně. Žáci předají třídní učitelce (výchovné poradkyni) název školy, kód vzdělávání a IZO školy (IZO je možné vyhledat v Rejstříku škol viz http://rejskol.msmt.cz/). Přihláška jim po vytištění a potvrzení bude předána a oni sami zajistí její odevzdání řediteli střední školy. Po přijetí odevzdají na střední školu zápisový lístek, který také obdrží v naší škole. (Výjimečně si žáci přihlášku vyplní sami, třídní učitelka pak doplní pouze známky a zařídí potřebné podpisy).

U ostatních oborů je termín odevzdání přihlášky řediteli SŠ, G nebo SOU do 15. 3. 2016. Zkoušky do oborů bez talentových zkoušek budou probíhat od 22. dubna do 30. dubna.

V letošním roce škola opět vytiskne přihlášky přes systém Bakaláři.

Přesné informace k přijímacímu řízení budou předány na třídní schůzce 18. 1. 2016:

přesný název školy, kód vzdělávání a IZO školy žáci předají třídní učitelce nejpozději do12.2.2016
potvrzené přihlášky a 1 zápisový lístek obdrží žáci do 26 2. 2016
přihlášky si uchazeči o studium podávají sami, zápisový lístek si ponechají a předají na školu, kde budou přijati
v prvním kole může žák podat max. 2 přihlášky
1. kolo přijímacího řízení se bude konat 22. 4. – 30. 4. 2016 (určí ředitel střední školy)
v dalších kolech není počet přihlášek omezen
Pro dobrou volbu střední školy je vhodné:

prostudovat brožury Informace o gymnáziích, Informace o středních odborných školách, Informace o středních odborných učilištích a Atlasy školství
pročíst www stránky jednotlivých škol
navštívit vybrané školy – dny otevřených dveří
kontaktovat starší spolužáky, kteří na dané škole studují
navštěvovat přípravné kurzy
využít internetové odkazy, které se týkají přijímání na střední školy jako např. infoabsolvent, atlasy škol, scio atd.
využít přípravu na střední školy z M, ČJ a všeobecných znalostí např. viz. www.prijimackyvkapse.cz

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.