Škola

Základní škola Eden ve Vladivostocké ulici v Praze 10 je sportovní školou s dlouholetou tradicí. 1. září 2010 byl škole udělen čestný název ZŠ Eden, do této doby byla škola známá jako ZŠ Vladivostocká. Škola je plně organizovaná, součástí školy je školní družina. Cílem školy je poskytovat kvalitní základní vzdělání s důrazem na nezbytnost sportu a pohybu pro zdravý vývoj člověka. Škola je určena žákům, kteří spolu se svými rodiči vnímají pohyb jako jednu ze základních hodnot, jako nedílnou součást zdravého životního stylu.

Patronem školy je od 1. 9. 2009 pan Vladimír Šmicer a od 1. 9. 2011 pan Vladimír Růžička.

         

 

Škola je zapojena do projektu Zdravá škola, která má tři základní pilíře: zdravé prostředí, smysluplné učení a otevřené partnerství.

Školní vzdělávací program nese motivační název „Se sportem za vzděláním“. Tělesná výchova je vyučována nadstandardně, a to nejen co se týče počtu hodin v učebním plánu, ale i ve smyslu kvality. Ke sportování je využívána výhodná poloha školy v centru okolních sportovišť (plavání, bruslení, atletika, využívání házenkářského hřiště, hřišť s umělým povrchem), pro menší skupiny žáků využíváme kromě tělocvičen a školního hřiště také vlastní posilovny. Účastníme se mnoha sportovních soutěží, kde často vítězíme a kde zároveň objevujeme mezi našimi žáky sportovní talenty. Respektujeme využívání volného času našich žáků pro sportovní aktivity: těžiště vyučování je ve škole; domácí příprava na vyučování je promyšlená; ze strany kvalifikovaného pedagogického sboru je zajištěn profesionální individuální přístup. Sportování našich žáků rozhodně není na úkor kvality vzdělávání, protože trváme na oprávněných požadavcích na úroveň vzdělání žáků základní školy, neslevujeme z nároků na zodpovědný přístup žáků ke vzdělávání, na nezbytnou přípravu a na dodržování daných a dohodnutých pravidel. Chceme, aby naši žáci dosahovali takových výsledků, jaké odpovídají jejich možnostem. Tomu také odpovídá systém hodnocení, které je kombinované – tradiční známky spolu se slovním hodnocením, které umožňuje lépe postihnout soulad či nesoulad dosahovaných výsledků žáků s jejich schopnostmi. Různá evaluační šetření nám dokazují, že úroveň vzdělávání na ZŠ Eden je velmi dobrá.

Do učebního plánu je od 4. ročníku zařazena etická výchova, protože ji považujeme za významný způsob primární prevence. Do vyučování zařazujeme exkurze, výlety, koncerty, výstavy, divadelní představení a projekty jednak v rámci ročníků a předmětů, jednak celoškolní tematické projektové vyučování a celoškolní soutěže.

Zajímáme se o nové možnosti, které vývoj pedagogiky přináší – ZŠ Eden např. pilotovala ve školních letech 2010/2011 a 2011/2012 pokusné ověřování písma Comenia Script. Vzhledem k našim kladným zkušenostem z pilotáže nabízíme rodičům nových prvňáčků výuku tohoto typu písma.

Angličtina je vyučována od 1. ročníku formou nepovinného předmětu, od 3. ročníku jako povinný předmět, v 7. třídě mají žáci možnost volby dalšího cizího jazyka (ruština, němčina).

Žáci školy se účastní výběrových lyžařských kurzů, adaptačních kurzů a škol v přírodě.

Žáci 8. a 9. tříd se mohou stát členy Klubu mladého diváka.

Vedení školy spolupracuje se Školním parlamentem, žáci jsou vedeni ke skutečně oboustranné spolupráci – zástupci třídních kolektivů se vyjadřují k dění ve škole a projevují vlastní aktivitu.

Ve škole pracuje speciální pedagožka, která věnuje svou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Žákům a jejich rodičům je připravena v případě potřeby pomoci také školní psycholožka, výchovné poradkyně a školní metodička prevence. Nadaným žákům umožňujeme úpravu organizace vzdělávání.

Škola splňuje požadovaná kriteria a  je zapojena do projektu „Rodiče vítáni“.

Všechny kmenové třídy a odborné učebny jsou vybaveny moderní didaktickou technikou: v každé třídě je k dispozici PC s připojením na internet, videopřehrávač a DVD, v odborných učebnách a ve všech třídách na 1. stupni jsou používány  interaktivní tabule. Škola získala titul SMART – vzorová škola. Infocentrum je přístupné v dopoledních i odpoledních hodinách a je využíváno jako učebna výpočetní techniky a školní knihovna. Od školního roku 2013/2014 jsme začali  v některých třídách a v některých předmětech používat tablety.

Při hezkém počasí využíváme také přírodní učebnu a týpí na zahradě. Majetkem školy, nacházejícím se ve školní zahradě, jsou i dva skleníky. Každý žák má svou šatní skříňku.

Občerstvení a pitný režim zajišťuje několik automatů, ve spolupráci se Školní jídelnou Praha 10 je realizován projekt „Zdravá svačina“.

Oddělení školní družiny využívají pro svoji činnost místnosti vybavené a určené pouze školní družině – herny. Kromě toho má družina k dispozici další prostory školy – počítačové učebny, tělocvičny, školní dílnu, cvičnou kuchyň a veškeré venkovní prostory školního hřiště a zahrady.

Na základě výborné spolupráce s agenturou Kroužky je škola oceněna jako Škola plná kroužků. Kroužky probíhají také v rámci školní družiny (plavání, počítačový, pěvecký, stolní tenis, flétničky, balanční míče, sportovní), děti se mohou přihlásit do přípravky  na cambridgské jazykové zkoušky, v případě potřeby do logopedického kroužku. Při organizaci volnočasových aktivit spolupracujeme se sportovními kluby (např. pozemní hokej).

Škola se zapojila do projektu Adopce na dálku a několik let byla vzdálenou spolužačkou našich téměř pěti set žáků Catherine Kourouma z Guiney. V současné době spolupracujeme s UNICEF.

Ve škole jsou ve spolupráci s o. s. Život dětem pravidelně pořádány tzv. Srdíčkové dny. Žáci 3. – 9. tříd se pravidelně zúčastňují festivalu Jeden svět.

V rámci projektu ŠIK (školní informační kanál) je zajištěn přístup k aktuálním zprávám z domova i ze světa a zároveň jsou vysílány spoty – prevence sociálně patologických jevů, informace o výběru středních škol, systém ochrany obyvatelstva atp.

Žáci sponzorují levharta obláčkového v pražské zoologické zahradě.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.