projekt plakát

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem Personální podpora v ZŠ Eden, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004200. Dotace je čerpána od 1. 1. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa a na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematická gramotnost. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.