Projekty :

Projekt Edison

Celé Česko čte dětem

Kampaň „Celé Česko čte dětem“ vznikla proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti. Rozbal text »

Bezpečné používání internetu

Vážení rodiče, internet je plný důležitých informací, poučení i zábavy, ale zároveň prostorem pro děti velmi nebezpečným. Proto si dovolujeme poskytnout podněty pro vaše výchovné působení na vaše děti – naše žáky. (Autorem prezentace je kolega Mgr. Jelínek).

ZŠ Eden_bezpečné používání internetu pro rodiče

Projekt Zdravá škola

ZŠ Eden je od roku 2009 zapojena do sítě škol podporujících zdraví. Program „Zdravá škola“ je založen na třech základních pilířích:

  • pohoda prostředí (materiálního, sociálního, organizačního)
  • smysluplné učení
  • otevřené partnerství.

Do programu jsme se zapojili proto, že nás jeho principy oslovily a že jej považujeme za důležitý nástroj pro kvalitní práci školy. Každoročně aktualizujeme prováděcí plán, projekt jsme již dvakrát obhájili, naposled v listopadu 2016 na období následujících čtyř let.

projekt-zs-eden-zdrava-skola-iii-rozprac-2

Prováděcí plán pro školní rok 2018-2019:

prováděcí plán 18def

Personální podpora v ZŠ Eden

projekt plakát

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem Personální podpora v ZŠ Eden, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004200. Dotace je čerpána od 1. 1. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa a na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematická gramotnost. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Kreativita ve vzdělávání

Program Kreativní partnerství spočívá v nastavení systému spolupráce učitelů s umělci na přípravě a realizaci výuky ve třídě. Umělci a umělkyně společně s pedagogy vytváří kreativní koncept pro výuku vybraného předmětu i školní látky a ve spolupráci výuku realizují. Děti se tak učí vybraný předmět/y za využití uměleckých metod a ve spolupráci s profesionálem z vybrané umělecké oblasti. V následujících letech budeme program realizovat ve dvou třídách – ve 2.A a ve 3.A.

https://www.youtube.com/watch?v=8aGmJWCFUvA

https://www.youtube.com/watch?v=-YYpCD_pxeY

Masáže děti dětem

Masáže děti dětem, MISP (Massage in Schools Programme) je jednoduchý, přístupný a efektivním nástroj ke zlepšení kvality života dětí ve školách. Jeho záměrem je dát dětem šanci zažít pečující dotek ve školách naprosto bezpečnou formou. Dá se také nazvat aktivizačním cvičením pro děti, které vede k rovnosti postojů ve třídě. Program každoročně nabízíme pro žáky prvních tříd a pro děti z přípravné třídy.

Masáže info

 

Rodičovské kavárny

Vážení rodiče, myslíme si, že komunikace školy a rodiny je velice důležitá, že na ní někdy není dost času a že se pak omezuje jen na nezbytné informace. Proto od roku 2014/2015 pořádáme tzv. rodičovské kavárny. Kavárna bývá – a přesvědčili jsme se, že tomu tak opravdu je – místem zajímavých rozhovorů a vzájemného předávání informací či názorů v příjemné atmosféře. Býváme však překvapeni, že možnosti popovídat v kavárně využívá jen málo rodičů.  Proto jsme se prostřednictvím on-line šetření na rodiče na jaře 2016 obrátili, abychom zjistili, jaký je jejich názor na rodičovské kavárny. zjistili jsme, že nevyhovuje den a čas. Obojí jsme tedy změnili a přesto nás v kavárně stále bývá málo.

Ve školním roce 2018/2019 se těšíme na setkání v rodičovské kavárně 2. 10. 2018, 15. 1., 12. 3. a 14. 5. 2019 vždy od 17 hodin ve sborovně v prvním patře školy. Účastnit se může kdokoliv z rodičů či prarodičů, kdo má o setkání zájem. Bude připravena káva, několik druhů čaje, sušenky, zákusky…

Těšíme se na setkávání!

Absolventské práce

Absolventské práce – důležité informace:

AP-vysvětlení na web Jak postupovat při tvorbě Absolventské práce format-ap_20151 kriteria hodnocení

Hejného metoda

Hejného metoda je způsob výuky matematiky. Metoda je založena na respektování 12 základních principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů. 12 klíčových principů:
BUDOVÁNÍ SCHÉMAT – DÍTĚ VÍ I TO, CO JSME HO NEUČILI
PRÁCE V PROSTŘEDÍCH – UČÍME SE OPAKOVANOU NÁVŠTĚVOU
PROLÍNÁNÍ TÉMAT – MATEMATICKÉ ZÁKONITOSTI NEIZOLUJEME
ROZVOJ OSOBNOSTI – PODPORUJEME SAMOSTATNÉ UVAŽOVÁNÍ DĚTÍ
SKUTEČNÁ MOTIVACE – KDYŽ „NEVÍM“ A „CHCI VĚDĚT“
REÁLNÉ ZKUŠENOSTI – STAVÍME NA VLASTNÍCH ZÁŽITCÍCH DÍTĚTE
RADOST Z MATEMATIKY – VÝRAZNĚ POMÁHÁ PŘI DALŠÍ VÝUCE
VLASTNÍ POZNATEK- MÁ VĚTŠÍ VÁHU NEŽ TEN PŘEVZATÝ
ROLE UČITELE – PRŮVODCE A MODERÁTOR DISKUSÍ
PRÁCE S CHYBOU – PŘEDCHÁZÍME U DĚTÍ ZBYTEČNÉMU STRACHU
PŘIMĚŘENÉ VÝZVY – PRO KAŽDÉ DÍTĚ ZVLÁŠŤ PODLE JEHO ÚROVNĚ
PODPORA SPOLUPRÁCE.

Comenia Script

Comenia Script je praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní a současné. Má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého písaře, který si písmo přizpůsobí. Comenia Script zohledňuje psaní i dysgrafikům a levákům. Autorkou písma a doprovodných didaktických materiálů Comenia Script je Radana Lencová.  Od září 2010 bylo písmo Comenia Script pilotně ověřováno Ministerstvem školství ČR na 33 základních školách v celé České republice. Jednou z  těchto 33 škol byla i naše škola.

Rozbal text »

Živá knihovna

Žáci naší  školy  se v rámci Preventivního programu zúčastní projektu „ Živá knihovna“.  Živá knihovna jako metoda staví na sdílení příběhů a setkávání. Nabízí možnost vstoupit do rozhovoru s lidmi, kteří jsou něčím odlišní.  Pomáhá tak pracovat s předsudky a  stereotypy  a  poznávat druhé i sebe sama tím, že zkoumám své názory a postoje. Pomocí rozhovoru v malých  skupinkách  tak dochází mezi „knihami“  a „čtenáři“ ke vzájemnému poznávání  a původní představy se mohou proměňovat. Příklady „živých knih“: Zpověď bývalé anorektičky, Feministka z Turecka, Horolezcem s jednou rukou, Přestože nevidím, vnímám, Iránský uprchlík, Závislý na drogách, Věřící křesťanka aj.

Run and Help

Jedná se o charitativní projekt, kdy výtěžek projektu – „vyběhané“ peníze – věnuje třída na konkrétní charitativní činnost, kterou si vybere. Každý žák, který se chce běhu zúčastnit, má za úkol před začátkem akce získat sponzora. Sponzor může být například z řad rodičů či známých. Odvážní mohou oslovit i menší či větší firmy. Pokud za každé uběhnuté kolečko získá dítě od sponzora např. 20 Kč a uběhne 10 koleček, dostane 200 Kč. Zúčastnit se samozřejmě mohou i učitelé nebo sami rodiče.

Ovoce a mléko do škol

Spolupracujeme s firmou, která cca jednou týdně přiváží do školy pro všechny žáky mléko, mléčné výrobky ovocné produkty, které si žáci během přestávek a v době oběda odnášejí ze školní jídelny. Služba je bezplatná (dotace EU).

ovoce

Etická škola

ZŠ Eden získala pro rok 2013 finanční prostředky z rozvojového programu MŠMT „Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách  a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013“ na svůj projekt „Výchovný styl na ZŠ Eden“. Projekt stále probíhá.

 

 

Rozbal text »