Organizace školního roku 2022/2023:
Začátek školního roku: 1. 9. 2022 (v 7,55 před školou; pro prvňáčky a Žabičky v 8,15)

Adaptační kurz 6. třídy: 12. – 14. 9. 2022

Třídní schůzky: 1. informativní ve středu 21. 9. 2022 v 17 hod; 2. třídní schůzka jako tripartitní setkání v listopadu 2022 a podle potřeby; 3. třídní schůzka ve středu 11. 1. 2023 v 17 hod. (jen pro rodiče žáků 9. tříd); 4. třídní schůzka ve středu 29. března 2023 (od 16 hodin Jarní jarmark, od 17 hod. schůzka)   

Další schůzky s rodiči: schůzka s rodiči – zájemci o přestup dětí do naší školy 19. 4. 2023 v 17 hod. – zrušena; schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 14. 6. 2023 v 17 hod.

Edukavárny (rodiče našich žáků i přátelé naší školy jsou srdečně zváni): 4. 10., 8. 11. 2022, 14. 2., 7. 3., 4. 4. a 2. 5. 2023 vždy od 17 hod. ve sborovně – přivítáme vaše náměty k diskuzi, které nám sdělíte min. 14 dní před otevřením kavárny

Ředitelské volno: pátek 23. 9. 2022 (komunální a senátní volby); středa 16. a pátek 18. 11. 2022 (vzdělávání pedagogického sboru); pátek 13. 1. 2023 (prezidentské volby);  7. 6. 2023 (dopravní uzávěra)

Prázdniny: podzimní ve středu 26. a ve čtvrtek 27. 10. 2022; vánoční od pátku 23. 12. do pondělí 2. 1. 2023 včetně; pololetní v pátek 3. 2. 2023; jarní 6. – 10. 2. 2023; velikonoční ve čtvrtek 6. 4. 2023 (pátek-státní svátek)

Program “Předškoláček Edeňáček” pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče: 9. 11. 2022, 25. 1., 22. 2. a 22. 3. 2023; vždy od 16 hod.

Předvánoční dílny a besídky pro rodiče žáků 1. st. – v průběhu prosince 2022 (upřesnění bude na webových stránkách tříd) 

Předvánoční burza (akce školního parlamentu): 22. 12. 2022 od 8 do 10 hod.

Vydání vysvědčení za 1. pololetí: úterý 31. 1. 2023

Lyžařský kurz Horský hotel na Černé hoře: 3. – 10. 3. 2023

Superstar ZŠ Eden: termín bude upřesněn

Zápis do prvních tříd: 4. a 5. 4. od 14 do 18 hod.; zápis pro ukrajinské děti 6. 6. 2023 od 14 do 16 hod.

Škola v přírodě Horský hotel na Černé hoře: 16. – 23. 6. 2023

Pasování prvňáčků na čtenáře  24. 5. 2023 – čas bude upřesněn na webových stránkách prvních tříd

Obhajoby absolventských prací: v týdnu od 5. 6. 2023

Ukončení školního roku 2022/2023: pátek 30. 6. 2023

Konzultace:

Konzultační hodiny pro žáky jsou zveřejněny ve škole. Konzultace rodičů s kýmkoli ze školního poradenského pracoviště (výchovné poradkyně, školní metodička prevence, speciální pedagožka, školní psycholožka), s kterýmkoli členem vedení školy a z pedagogického sboru školy je možná po předchozí (telefonické, emailové)  dohodě. Rádi si na Vás uděláme čas.

Pojištění žáků :

Žáci jsou pojištěni proti úrazu ve škole a při školních činnostech (výlety, ŠVP, LVVZ,..) mimo školu a proti ztrátám věcí uložených na místo tomu určené. Podrobnosti sdělí pí. Skřivanová, hospodářka školy.

Omlouvání nepřítomnosti žáka na vyučování:

Nejpozději do 3 dnů od začátku absence žáka emailem, SMS… třídnímu učiteli/třídní učitelce či telefonicky ( 267 310 674)

Každá nepřítomnost žáka ve škole musí být omluvena v žákovské knížce  buď zákonným zástupcem nebo lékařem do 3 dnů po příchodu žáka do školy.

Uvolňování žáka z vyučování:

  • na 1 až 2 dny na písemnou žádost rodičů uvolňuje třídní učitel
  • na 3 a více dnů na základě písemné žádosti rodičů (ke stažení na webu školy) a souhlasu třídního učitele uvolňuje ředitelka školy nebo její zástupce
  • v době vyučování může být žák uvolněn (např. k návštěvě lékaře) po předchozí písemné omluvě, jinak pouze v doprovodu zákonného zástupce.

Provoz školní družiny:

Příspěvek na provoz ŠD činí 400 Kč/měsíčně a je platí se ve dvou splátkách prostřednictvím školní online pokladny (upřesněno v řádu školní družiny).

Školní online pokladna:

O září 2017 jsme zavedli z důvodu bezpečnosti a transparentnosti bezhotovostní platební styk. Potřebné informace naleznete v dokumentech ke stažení.

Školní jídelna:

Od 1. 8. 2004 je školní jídelna vyřazena ze sítě škol a patří k organizaci Školní jídelna, U Roháčových kasáren 1381/19, Praha 10. Veškeré informace na www.sjp10.cz nebo na tel. čísle 272733776

Školská rada:

Rodiče mají možnost spolupracovat se Školskou radou a jejím prostřednictvím řešit své návrhy na zlepšení provozu školy či případné problémy.

V naší škole nezvoní, začátky a konce vyučovacích hodin dodržujeme takto:

  od: do: přestávka:
1. hodina 8:00 8:45 8:45 – 8:55
2. hodina 8:55 9:40 9:40 – 10:00
3. hodina 10:00 10:45 10:45 – 10:55
4.hodina 10:55 11:40 11:40 – 11:50
5. hodina 11:50 12:35 12:35 – 12:45
6. hodina 12:45 13:30 13:30 – 13:45
7. hodina 13:45 14:30 14:30 – 14:40
8. hodina 14:40 15:25 15:25 – 15:35
9. hodina 15:35 16:20  

Škola si vyhrazuje právo na změny údajů v průběhu roku způsobené personálními a technickými změnami na škole.