Informace

Organizace školního roku 2018/2019:

Začátek školního roku: 3.9.2018 (v 7,55 před školou; pro prvňáčky a Žabičky v 8,15)
Adaptační kurz 6. třídy: 17. – 19. 9. 2018
Třídní schůzky: 1. informativní ve středu 26.9.2018 v 17 hod.; 2. třídní schůzka jako tripartitní setkání v listopadu 2018; 3. třídní schůzka ve středu 16. 1. 2019 v 17 hod. (jen pro rodiče žáků 9. tříd); 4. třídní schůzka ve středu 20. března 2019 (od 16 hodin Jarmark, od 17 hod. schůzka)
Rodičovské kavárny: v úterý 2. 10. 2018, 15. 1., 12. 3. a 14. 5. 2019 vždy v 17 hod.
Dny otevřených dveří: 20. 3. 2019 a 10. 4. 2019
Ředitelské volno v pátek 5. 10. 2018 (volby) a v pátek 26. 10. 2018 (ve čtvrtek 25. 10. zakončení celoročního celoškolního projektu Republika)
Prázdniny: podzimní pondělí 29. a úterý 30. 10. 2018; pololetní v pátek 1. 2. 2019; jarní 18. – 22. 2. 2019; velikonoční ve čtvrtek 18. 4. 2019 (pátek-státní svátek)
Program „Do první třídy s úsměvem“ (7. 11. 2018, 23. 1., 27. 2. a 13. 3. 2019; vždy od 16 hod.)
Projekt Edison: 8. – 12. 10. 2018
Předvánoční burza (akce školního parlamentu): 20. 12. 2018
Besídky pro rodiče žáků 1. st. – 2. polovina prosince 2018 (upřesnění bude na webových stránkách tříd)
Vánoční prázdniny: od 22.12.2018 do středy 2. 1. 2019 včetně
Vydání vysvědčení za 1. pololetí: čtvrtek 31. 1. 2019
Superstar ZŠ Eden: 12. 3. 2019
Zápis do prvních tříd: úterý 2. a středa 3. 4. 2019 od 14 do 18 hod.

Další schůzky s rodiči: schůzka s rodiči – zájemci o přestup dětí do naší školy 10. 4. 2019 v 17 hod.; schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 12. 6. 2019 v 17 hod.

Pasování na čtenáře (1. třídy) 29. 5. 2019  (hodina bude upřesněna na webové stránce třídy)
Obhajoby absolventských prací: v týdnu do 3. 6. 2019(bude upřesněno)
Ukončení školního roku 2018/2019: pátek 28. 6. 2019

Konzultace s rodiči:

Konzultace rodičů s výchovnou poradkyní, s kterýmkoli členem vedení a pedagogického sboru školy je možná po předchozí (telefonické, emailové)  dohodě. Rádi si na Vás uděláme čas.

Pojištění žáků :

Žáci jsou pojištěni proti úrazu ve škole a při školních činnostech (výlety, ŠVP, LVVZ,..) mimo školu a proti ztrátám věcí uložených na místo tomu určené. Podrobnosti sdělí pí. Skřivanová, hospodářka školy.

Omlouvání nepřítomnosti žáka na vyučování:

Nejpozději do 3 dnů od začátku absence žáka emailem, SMS… třídnímu učiteli/třídní učitelce či telefonicky ( 267 310 674)

Každá nepřítomnost žáka ve škole musí být omluvena v žákovské knížce  buď zákonným zástupcem nebo lékařem do 3 dnů po příchodu žáka do školy.

Uvolňování žáka z vyučování:

  • na 1 až 2 dny na písemnou žádost rodičů uvolňuje třídní učitel
  • na 3 a více dnů na základě písemné žádosti rodičů a souhlasu třídního učitele uvolňuje ředitelka školy
  • v době vyučování může být žák uvolňen (např. k návštěvě lékaře) po předchozí písemné omluvě, jinak pouze v doprovodu zákonného zástupce.

Provoz školní družiny:

Příspěvek na provoz ŠD činí 400 Kč/měsíčně a je platí se ve dvou splátkách prostřednictvím školní online pokladny (upřesněno v řádu školní družiny).

Školní online pokladna:

O září 2017 jsme zavedli z důvodu bezpečnosti a transparentnosti bezhotovostní platební styk. Potřebné informace naleznete v dokumentech ke stažení.

Školní jídelna:

Od 1.8.2004 je školní jídelna vyřazena ze sítě škol a patří k organizaci Školní jídelna, U Roháčových kasáren 1381/19, Praha 10. Veškeré informace na www.sjp10.cz nebo na tel. čísle 272733776

Školská rada:

Rodiče mají možnost spolupracovat se Školskou radou a jejím prostřednictvím řešit své návrhy na zlepšení provozu školy či případné problémy.

Zvonění:

  od: do: přestávka:
1. hodina 8:00 8:45 8:45 – 8:55
2. hodina 8:55 9:40 9:40 – 10:00
3. hodina 10:00 10:45 10:45 – 10:55
4.hodina 10:55 11:40 11:40 – 11:50
5. hodina 11:50 12:35 12:35 – 12:45
6. hodina 12:45 13:30 13:30 – 13:45
7. hodina 13:45 14:30 14:30 – 14:40
8. hodina 14:40 15:25 15:25 – 15:35
9. hodina 15:35 16:20  

Škola si vyhrazuje právo na změny údajů v průběhu roku způsobené personálními a technickými změnami na škole.