Informace

Organizace školního roku 2019/2020:

Začátek školního roku: 2.9.2019 (v 7,55 před školou; pro prvňáčky a Žabičky v 8,15)
Adaptační kurz 6. třídy: 16. – 18. 9. 2019
Třídní schůzky: 1. informativní ve středu 25.9.2019 v 17 hod.; 2. třídní schůzka jako tripartitní setkání v listopadu 2019 a podle potřeby; 3. třídní schůzka ve středu 15. 1. 2020 v 17 hod. (jen pro rodiče žáků 9. tříd); 4. třídní schůzka ve středu 18. března 2020 (od 16 hodin Jarmark, od 17 hod. schůzka)/zrušeno/
Edukavárny (rodiče našich žáků i přátelé naší školy jsou srdečně zváni): každou první středu v měsíci v 17 hod. mimo září, prosinec, leden a červen/duben – zrušeno/
Dny otevřených dveří: 18. 3. 2020 /zrušeno/ a 15. 4. 2020 dopoledne
Ředitelské volno v pátek 15. 11. 2019 (po projektu Mozaika Sametu); v pondělí 29. a v úterý 30. 6. 2020 (školní rok ukončíme v pátek 26. 6. 2020)
Prázdniny: podzimní v úterý 29. a středu 30. 10. 2019; vánoční od pondělí 23. 12. 2019 do pátku 3. 1. 2020; pololetní v pátek 31. 1. 2020; jarní 24. – 28. 2. 2020; velikonoční ve čtvrtek 9. 4. 2020 (pátek-státní svátek)
Program „Do první třídy s úsměvem“ pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče (6. 11. 2019, 22. 1., 5. 2. a 4. 3. 2020; vždy od 16 hod.)
Předvánoční burza (akce školního parlamentu): 19. 12. 2019
Předvánoční dílny a besídky pro rodiče žáků 1. st. – v průběhu prosince 2019 (upřesnění bude na webových stránkách tříd)
Vydání vysvědčení za 1. pololetí: čtvrtek 30. 1. 2020
Superstar ZŠ Eden: 10. 3. 2020
Zápis do prvních tříd: 1. až 8. 4. 2020 /bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců/

Další schůzky s rodiči: schůzka s rodiči – zájemci o přestup dětí do naší školy 15. 4. 2020 v 17 hod.; schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 10. 6. 2020 v 17 hod.

Pasování na čtenáře (1. třídy) 27. 5. 2020  (hodina bude upřesněna na webové stránce třídy)
Obhajoby absolventských prací: v týdnu od 1. 6. 2020 (bude upřesněno)
Ukončení školního roku 2019/2020: pátek 26. 6. 2020

Konzultace s rodiči:

Konzultace rodičů s výchovnou poradkyní, s kterýmkoli členem vedení a pedagogického sboru školy je možná po předchozí (telefonické, emailové)  dohodě. Rádi si na Vás uděláme čas.

Pojištění žáků :

Žáci jsou pojištěni proti úrazu ve škole a při školních činnostech (výlety, ŠVP, LVVZ,..) mimo školu a proti ztrátám věcí uložených na místo tomu určené. Podrobnosti sdělí pí. Skřivanová, hospodářka školy.

Omlouvání nepřítomnosti žáka na vyučování:

Nejpozději do 3 dnů od začátku absence žáka emailem, SMS… třídnímu učiteli/třídní učitelce či telefonicky ( 267 310 674)

Každá nepřítomnost žáka ve škole musí být omluvena v žákovské knížce  buď zákonným zástupcem nebo lékařem do 3 dnů po příchodu žáka do školy.

Uvolňování žáka z vyučování:

  • na 1 až 2 dny na písemnou žádost rodičů uvolňuje třídní učitel
  • na 3 a více dnů na základě písemné žádosti rodičů a souhlasu třídního učitele uvolňuje ředitelka školy
  • v době vyučování může být žák uvolněn (např. k návštěvě lékaře) po předchozí písemné omluvě, jinak pouze v doprovodu zákonného zástupce.

Provoz školní družiny:

Příspěvek na provoz ŠD činí 400 Kč/měsíčně a je platí se ve dvou splátkách prostřednictvím školní online pokladny (upřesněno v řádu školní družiny).

Školní online pokladna:

O září 2017 jsme zavedli z důvodu bezpečnosti a transparentnosti bezhotovostní platební styk. Potřebné informace naleznete v dokumentech ke stažení.

Školní jídelna:

Od 1.8.2004 je školní jídelna vyřazena ze sítě škol a patří k organizaci Školní jídelna, U Roháčových kasáren 1381/19, Praha 10. Veškeré informace na www.sjp10.cz nebo na tel. čísle 272733776

Školská rada:

Rodiče mají možnost spolupracovat se Školskou radou a jejím prostřednictvím řešit své návrhy na zlepšení provozu školy či případné problémy.

Zvonění:

  od: do: přestávka:
1. hodina 8:00 8:45 8:45 – 8:55
2. hodina 8:55 9:40 9:40 – 10:00
3. hodina 10:00 10:45 10:45 – 10:55
4.hodina 10:55 11:40 11:40 – 11:50
5. hodina 11:50 12:35 12:35 – 12:45
6. hodina 12:45 13:30 13:30 – 13:45
7. hodina 13:45 14:30 14:30 – 14:40
8. hodina 14:40 15:25 15:25 – 15:35
9. hodina 15:35 16:20  

Škola si vyhrazuje právo na změny údajů v průběhu roku způsobené personálními a technickými změnami na škole.