Poradenské služby

Aktuální informace o přijímacích zkouškách v souvislosti s COVID-19:

Změny v termínech přijímacích zkoušek na střední školy  (dle návrhu MŠMT)

– nejdříve 14 dnů po otevření škol 

– děti by měly psát pouze v jednom termínu

– testy př. zkoušek by měly stejnou formu a obsah jako v minulých letech

  (platí pro žáky 5., 7. a 9. ročníku)

vých. poradkyně Jitka Čalová a Helena Kofroňová

 

V naší škole je zřízeno ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ, kde působí výchovné poradkyně, školní metodička prevence, školní psycholožka, speciální pedagožka a ředitelka školy.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ:

Výchovná poradkyně pro 1.stupeň: Mgr. Jitka Čalová (267 310 674 l. 224; calova@zseden.cz)

Výchovná poradkyně pro 2.stupeň: Mgr. Helena Kofroňová (267 310 674 l. 213; kofronova@zseden.cz)

Konzultační hodiny po dohodě (prostřednictvím žáka, emailu, tel.)

Obsah činnosti výchovné poradkyně:
– řešení problémů žáků – školní neúspěchy, kázeňské problémy, neomluvená absence, konfliktní situace ve vztahu žák-žák, učitel-žák, obtížné životní situace
– účast na výchovných komisích, poradenství a pomoc rodičům ve výchově dětí
– vedení dokumentace  žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (inkluze), spolupráce při tvorbě a vyhodnocování Plánů pedagogické podpory a Individuálních vzdělávacích plánů
– podpora a poradenství žákům z odlišného kulturního prostředí a žákům se sociálním znevýhodněním
– pomoc při vyhledávání a péči o žáky nadané a talentované
– poskytování poradenství v oblasti volby povolání a výběru vhodné střední školy, informace o studijních možnostech a přijímacích řízeních  (víceletá gymnázia, střední školy, střední odborné školy)
– zajištění spolupráce a pravidelné konzultace s pedagogicko – psychologickou poradnou pro Prahu 10, Jabloňová 30a (psycholožka Mgr. Anna Bartoňová, bartonova@ppp10.eu a tel.: 777441981 a speciální pedagožka Mgr. Anna Bárta Holdová – holdova@ppp10.eu, 770121167). 

Informace o přijímacím řízení:

př.-řízení-web9.-tř-schůzky-informativní 2019- 2020

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Speciální pedagog: Mgr. Václava Hübschová je ve škole vždy ve středu a v pátek (hubschova@zseden.cz, v.hubschova@seznam.cz)

Stejně jako ve všech ostatních školách jsou i v naší škole děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se především o specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), ADHD/ADD (poruchy pozornosti) a LMD. Dětem s těmito obtížemi i dětem s výukovými problémy je u nás věnována speciálně pedagogická péče. Děti pracují se speciálním pedagogem podle potřeby (většinou 1x týdně), individuálně nebo ve skupince (max. počet 3 děti), přímo ve škole. Provádějí cvičení k rozvoji oslabených oblastí a věnují se nápravě těchto poruch. Náprava se uskutečňuje za pomoci klasických speciálně pedagogických metod, využívají se i počítačové programy určené právě pro děti se SPU, dále se pracuje s programem pro rozvoj pozornosti KUPOZ.

Speciální pedagog úzce spolupracuje s učiteli a výchovnou poradkyní, velmi důležitá je spolupráce s rodiči. V případě podezření na závažnější poruchu je dítěti doporučeno podrobné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Speciální pedagog a psycholog z pedagogicko-psychologické poradny pravidelně do školy docházejí na konzultace a depistáže.

Odkazy na internetové stránky:

http://www.kaminet.cz (nápravná cvičení pro děti se SPU)

http://www.jazyky-bez-barier.cz (angličtina nejen pro děti se SPU)

http://www.tablexia.cz (trénování oslabených schopností u dětí s dyslexií formou her a cvičení)

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Školní psycholog je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby studentům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí. Individuální systematická práce školního psychologa s dítětem je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Služby školního psychologa jsou pro žáky ZŠ Eden, jejich rodiče a pedagogy zdarma.

Kdy a kde se na školní psycholožku Mgr. Barbora Hyklová (hyklova@zseden.cz) můžete obrátit? Když je přítomna ve škole tj. v pondělí od 8:00 – 15 hodin, ve středu od 8:00 – 16:30 hodin a ve čtvrtek od 8:00 – 14 hodin ve druhém patře, místnost č. 63 anebo po osobní domluvě možné i jindy

a vlastně PROČ……………?!

Žáci: Když máte potíže při učení
Když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování a nevíte jakým způsobem se učit
Když máte potíže s ostatními dětmi a trápí vás vztahy se spolužáky, ostatními dětmi nebo dospělými
Když máte problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu
Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia
Když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě
Když si potřebujete popovídat, postěžovat, „zanadávat“…

Rodiče a zákonní zástupci: Když potřebujete znát aktuální stav Vašeho dítěte, jeho schopnosti, školní výsledky, osobnostní charakteristiky atd.
Když potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu
Když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání
Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte
Když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů
Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými
Když potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání Vašeho dítěte
Když potřebujete doporučení pro PPP na psychologické vyšetření dítěte

Pedagogové: Když si potřebujete jen tak popovídat, postěžovat či tak
Když potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků
Když potřebujete poradit při řešení vztahových potíží žáků
Když potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka
Když potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou
Když potřebujete pomoci při řešení výchovných potíží ve školní družině
Když potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci