Vstup do školy

Vážení rodiče a návštěvníci školy,
součástí školního řádu jsou i pravidla vstupu do školy. Děkujeme vám, že je respektujete.

Situace, kdy vyprovázíte své dítě nebo na ně čekáte:
Někteří rodiče se pozastavují nad tím, že jim bráníme ve vstupu do školy – za skleněné dveře, když chtějí svého syna či svou dceru např. „ jen doprovodit a rozloučit se“. Toto jsou naše důvody:
Bezpečnostní: ve škole je téměř 600 žáků a my nemáme (nemůžeme mít) přehled o tom, kdo ke komu patří – tak by se mohlo stát, že do budovy vstoupí i nežádoucí osoba.
Provozní: zastaví-li se rodiče za skleněnými dveřmi a „jen čekají“, brání ve vstupu přicházejícím žákům.
Výchovné: usilujeme o to, aby vaše děti – naši žáci byli samostatní.
Děkujeme za pochopení.

Situace, kdy potřebujete hovořit s někým z pedagogů:
Jednání se zaměstnanci školy bez předchozího ohlášení je výjimečně možné ráno před vyučováním. Zapište se do knihy návštěv. V 7,55 je nutno školu opustit. Přicházejte prosím včas. Minutu či dvě před termínem odchodu nemá smysl jednání realizovat.
Běžnou návštěvu si dohodněte s příslušným učitelem/zaměstnancem vždy předem (např. návštěva vyučovací hodiny, vyzvedávání úkolů, předávání dokumentů, konzultace…). Pokud vstupujete do školy na domluvenou návštěvu, zapište se ve vrátnici do sešitu návštěv. Upozorňujeme, že i rozhovor s vedením školy je nutno domlouvat s předstihem.
Přijdete-li neohlášeni a budete na okamžitém rozhovoru trvat, vyčkáte laskavě u vrátnice do té doby, než se Vám bude moci příslušný zaměstnanec věnovat. (Tak aby nenarušil svou výuku, službu na dozoru, přípravu na vyučování, probíhající jednání či jinou nezbytnou činnost. )
Při nedodržení tohoto postupu má paní vrátná pokyn Vás v této době do budovy nepouštět. Chráníme tak především Vaše děti.

PŘESTÁVKA MEZI DOPOLEDNÍM A ODPOLEDNÍM VYUČOVÁNÍM

O přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním využívají žáci jednu z následujících dvou možností:

  • po skončení vyučování nebo po obědě žák bez prodlení odejde z budovy školy, kam se vrací 10 min. před začátkem odpoledního vyučování
  • po skončení vyučování nebo po obědě počká žák u vrátnice, odkud odejde s dohlížejícím učitelem do určené třídy. Tam pod dohledem učitele stráví přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

Žák musí zvolit jednu z těchto dvou možností, protože v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je zakázáno zdržovat se bez dohledu v prostorách šaten.