Výchovná poradkyně pro 1.stupeň: Mgr. Jitka Čalová 267 310 674 l. 224

Výchovná poradkyně pro 2.stupeň: Mgr. Helena Kofroňová 267 310 674 l. 213

Konzultační hodiny po dohodě (prostřednictvím žáka, emailu, tel.)

Obsah činnosti výchovné poradkyně
řešení problémů žáků – školní neúspěchy, kázeňské problémy, neomluvená absence, konfliktní situace ve vztahu žák-žák, učitel-žák, obtížné životní situace
účast na výchovných komisích, poradenství a pomoc rodičům ve výchově dětí
vedení dokumentace integrovaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce při tvorbě a vyhodnocování účinnosti individuálních vzdělávacích plánů
podpora a poradenství žákům s odlišného kulturního prostředí a žákům se sociálním znevýhodněním
pomoc při vyhledávání a péči o žáky nadané a talentované
zajištění spolupráce a pravidelné konzultace s Pedagogicko – psychologickou poradnou
poskytování poradenství v oblasti volby povolání a výběru vhodné střední školy, informace o studijních možnostech a přijímacích řízeních  (víceletá gymnázia, střední školy, střední odborné školy)
Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou P10

Psycholog: pro 1. a 2. stupeň PhDr. Neuwirthová PPP Praha 10, Jabloňová 30 tel. 272 651 082

Speciální pedagog: pro 1. a 2. stupeň Mgr. Anna Bárta Holdová PPP Praha 10, Jabloňová 30 tel. 272 651 082

Konzultace školy a poradny probíhají pravidelně cca 1x měsíčně.

Přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníků – základní informace:

přijímací řízení 2018