Základní škola Eden ve Vladivostocké ulici v Praze 10 je sportovní školou s dlouholetou tradicí. 1. září 2010 byl škole udělen čestný název ZŠ Eden, do této doby byla škola známá jako ZŠ Vladivostocká. Škola je plně organizovaná, součástí školy je školní družina. Cílem školy je poskytovat kvalitní základní vzdělání s důrazem na nezbytnost sportu a pohybu pro zdravý vývoj člověka. Škola je určena žákům, kteří spolu se svými rodiči vnímají pohyb jako jednu ze základních hodnot, jako nedílnou součást zdravého životního stylu.
Patronem školy je od 1. 9. 2009 pan Vladimír Šmicer.
Škola je zapojena do projektu Zdravá škola, který má tři základní pilíře: zdravé prostředí, smysluplné učení a otevřené partnerství.
Školní vzdělávací program nese motivační název „Se sportem za vzděláním“. Tělesná výchova je vyučována nadstandardně, a to nejen co se týče počtu hodin v učebním plánu, ale i ve smyslu kvality. Ke sportování je využívána výhodná poloha školy v centru okolních sportovišť (plavání, bruslení, atletika, využívání házenkářského hřiště, hřišť s umělým povrchem), pro menší skupiny žáků využíváme kromě tělocvičen a školního hřiště také vlastní posilovny. Účastníme se mnoha sportovních soutěží, kde často vítězíme a kde zároveň objevujeme mezi našimi žáky sportovní talenty. Respektujeme využívání volného času našich žáků pro sportovní aktivity: těžiště vyučování je ve škole; domácí příprava na vyučování je promyšlená; ze strany kvalifikovaného pedagogického sboru je zajištěn profesionální individuální přístup. Sportování našich žáků rozhodně není na úkor kvality vzdělávání, protože trváme na oprávněných požadavcích na úroveň vzdělání žáků základní školy, neslevujeme z nároků na zodpovědný přístup žáků ke vzdělávání, na nezbytnou přípravu a na dodržování daných a dohodnutých pravidel. Chceme, aby naši žáci dosahovali takových výsledků, jaké odpovídají jejich možnostem. Tomu také odpovídá systém hodnocení, které je kombinované – tradiční známky spolu se slovním hodnocením, které umožňuje lépe postihnout soulad či nesoulad dosahovaných výsledků žáků s jejich schopnostmi. Dlouhodobě sledujeme kvalitu vzdělávání v naší škole.
Do učebního plánu je od 4. ročníku zařazena etická výchova, protože ji považujeme za významný způsob primární prevence. Do vyučování zařazujeme exkurze, výlety, koncerty, výstavy, divadelní představení a projekty jednak v rámci ročníků a předmětů, jednak celoškolní tematické projektové vyučování a celoškolní soutěže.
ZŠ Eden pilotovala ve školních letech 2010/2011 a 2011/2012 pokusné ověřování písma Comenia Script. V jedné z paralelních prvních tříd učíme matematiku podle pana profesora Hejného.
Angličtina je vyučována od 1. ročníku formou nepovinného předmětu, od 3. ročníku jako povinný předmět, v 7. třídě mají žáci možnost volby dalšího cizího jazyka (ruština, němčina) nebo anglická konverzace (přednostně pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami).
Žáci školy se účastní výběrových lyžařských kurzů, adaptačních kurzů a škol v přírodě.
Žáci 8. a 9. tříd se mohou stát členy Klubu mladého diváka.
Vedení školy spolupracuje se Školním parlamentem, žáci jsou vedeni ke skutečně oboustranné spolupráci – zástupci třídních kolektivů se vyjadřují k dění ve škole a projevují vlastní aktivitu.
Ve škole pracuje speciální pedagožka, která věnuje svou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Žákům a jejich rodičům je připravena v případě potřeby pomoci také školní psycholožka, výchovné poradkyně a školní metodička prevence – máme školní poradenské pracoviště. Nadaným žákům umožňujeme úpravu organizace vzdělávání.
Škola splňuje požadovaná kriteria a  je zapojena do projektu “Rodiče vítáni”.
Odborné učebny a  třídy prvního stupně jsou vybaveny moderní didaktickou technikou: v každé třídě je k dispozici PC s připojením na internet a interaktivní tabule. Ve všech třídách druhého stupně je k dispozici místo připojení k digitálním technologiím. Škola získala titul SMART – vzorová škola. Infocentrum je přístupné v dopoledních i odpoledních hodinách a je využíváno jako učebna výpočetní techniky a školní knihovna. Při hezkém počasí využíváme také naši zahradu včetně zastřešené přírodní učebny a týpí. Majetkem školy, nacházejícím se ve školní zahradě, jsou i dva skleníky. Každý žák má svou šatní skříňku.
Občerstvení a pitný režim jsou zajišťovány automaty, které nabízejí sortiment v souladu se zdravou výživou. Školní jídelna nabízí školní svačiny a k obědu výběr ze dvou jídel. Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.
Oddělení školní družiny využívají pro svoji činnost místnosti vybavené a určené pouze školní družině – herny. Kromě toho má družina k dispozici další prostory školy – počítačové učebny, tělocvičny, školní dílnu, cvičnou kuchyň a venkovní prostory školního hřiště a zahrady, kde jsou pro družinu herní prvky, dva zabudované stoly na stolní tenis a odpočinkový koutek.
Spolupracujeme s několika subjekty, které nabízejí volnočasové aktivity pro žáky. Na základě dlouholeté spolupráce s agenturou Kroužky je škola oceněna jako Škola plná kroužků.
Ve škole probíhá několik dlouhodobých projektů (např. Celé Česko čte dětem), které jsou popsány na jiném místě našich webových stránek.
V oblasti charitativní činnosti škola spolupracuje s UNICEF zejména v projektu Adopce panenek; ve spolupráci s o. s. Život dětem jsou pravidelně pořádány tzv. Srdíčkové dny; mezi oblíbené projekty se zařazuje projekt Run and Help.
Žáci 3. – 9. tříd se zúčastňují festivalu Jeden svět.
Žáci sponzorují levharta obláčkového v pražské zoologické zahradě.