Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace ze školy > Poradenské služby

Poradenské služby

V naší škole je zřízeno Školní poradenské pracoviště, kde působí výchovné poradkyně, školní metodička prevence, školní psycholožka, speciální pedagožka a ředitelka školy.

Výchovné poradenství:

Výchovná poradkyně pro 1.stupeň:

Výchovná poradkyně pro 2.stupeň:

Konzultační hodiny po dohodě (prostřednictvím žáka, emailu, tel.)

 Náplň práce výchovné poradkyně:

 • řešení problémů žáků – školní neúspěchy, kázeňské problémy, neomluvená absence, konfliktní situace ve vztahu žák-žák, učitel-žák, obtížné životní situace
 • účast na výchovných komisích, poradenství a pomoc rodičům ve výchově dětí
 • vedení dokumentace  žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (inkluze), spolupráce při tvorbě a vyhodnocování Plánů pedagogické podpory a Individuálních vzdělávacích plánů
 • podpora a poradenství žákům z odlišného kulturního prostředí a žákům se sociálním znevýhodněním
 • pomoc při vyhledávání a péči o žáky nadané a talentované
 • poskytování poradenství v oblasti volby povolání a výběru vhodné střední školy, informace o studijních možnostech a přijímacích řízeních  (víceletá gymnázia, střední školy, střední odborné školy)
 • zajištění spolupráce a pravidelné konzultace s pedagogicko – psychologickou poradnou pro Prahu 10, Jabloňová 30a 

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025

Aktuální informace pro případ nepřijetí v prvním kole přijímacího řízení:

priloha_1355469216_0_Dopis_VR_další postup uchazečů pro ZŠ.pdf

priloha_1355469216_2_JPZ leták.pdf

Informace_k_přijímacímu řízení leden 24.docx

Nabídky škol, které do školy přicházejí, zveřejňujeme žákům 9. tříd v Teams.

Školní metodička prevence

Školní metodička prevence Mgr. Kateřina Jelínková má na starosti koordinaci metodických a informačních činností v oblasti rizikového chování jako je např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, apod. V případě potřeby se na ni můžou žáci obrátit osobně, případně prostřednictvím schránky důvěry nebo pomocí e-mailové adresy jelinkova@zseden.cz, kde je možné si individuálně domluvit konzultaci.

 Náplň práce školního metodika prevence:

 • tvorba a realizace Preventivního programu školy
 • sledování rizik a vzniku sociálně patologických jevů a jejich řešení
 • spolupráce s třídními učiteli a školním poradenským týmem
 • realizace aktivit zaměřených na primární i sekundární prevenci
 • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s projevy sociálně-patologických jevů
 • spolupráce s odbornými pracovišti (Policie ČR, krizová centra, kurátoři a další odborníci)
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
 • poskytování informačních a metodických materiálů
 • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Speciální pedagožka

Speciální pedagog Mgr. Veronika Dusová vykonává činnosti depistážní, diagnostické, konzultační, poradenské, metodické a intervenční. Speciální pedagog úzce spolupracuje s žákem a jeho zákonnými zástupci, učiteli a výchovnou poradkyní.

Školní speciální pedagog se věnuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a všem ostatním žákům, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči.

Stejně jako ve všech ostatních školách jsou i v naší škole děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se především o specifické vývojové poruchy školních dovedností (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) a poruchy chování a emocí (například poruchy aktivity a pozornosti). Nejenom dětem s těmito obtížemi je na naší škole věnována speciálně pedagogická péče. Děti pracují se speciálním pedagogem podle potřeby (většinou 1x týdně), individuálně nebo v menší skupině a to přímo ve škole. Při těchto hodinách žáci provádějí cvičení k rozvoji oslabených oblastí a věnují se nápravě těchto poruch.

V případě potřeby je zákonným zástupcům dítěte doporučeno podrobné vyšetření ve specializovaném zařízení, například v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru. Speciální pedagog a psycholog z pedagogicko-psychologické poradny zároveň pravidelně do školy docházejí na konzultace a depistáže.

Odkazy na internetové stránky:

www.kaminet.cz (nápravná cvičení pro děti se SPU)

www.jazyky-bez-barier.cz (angličtina nejen pro děti se SPU)

www.tablexia.cz (trénování oslabených schopností u dětí s dyslexií formou her a cvičení)

Školní psycholožka

Školní psycholog je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby studentům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí. Individuální systematická práce školního psychologa s dítětem je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Služby školního psychologa jsou pro žáky ZŠ Eden, jejich rodiče a pedagogy zdarma.

Kdy a kde se na školní psycholožku Mgr. Jana Blažke můžete obrátit? Žáci kdykoliv, když je přítomna ve škole  - v úterý od 9 do 13 hod. a ve středu od 9 do 16 hod., rodiče po předchozí dohodě, a to v její pracovně ve 2. patře.

A vlastně PROČ?

Žáci:

 • Když máte potíže při učení
 • Když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování a nevíte jakým způsobem se učit
 • Když máte potíže s ostatními dětmi a trápí vás vztahy se spolužáky, ostatními dětmi nebo dospělými
 • Když máte problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia
 • Když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě
 • Když si potřebujete popovídat, postěžovat, „zanadávat“…

Rodiče a zákonní zástupci:

 • Když potřebujete znát aktuální stav Vašeho dítěte, jeho schopnosti, školní výsledky, osobnostní charakteristiky atd.
 • Když potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu
 • Když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání
 • Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte
 • Když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů
 • Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání Vašeho dítěte
 • Když potřebujete doporučení pro PPP na psychologické vyšetření dítěte

Pedagogové:

 • Když si potřebujete jen tak popovídat, postěžovat či tak
 • Když potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků
 • Když potřebujete poradit při řešení vztahových potíží žáků
 • Když potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka
 • Když potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou
 • Když potřebujete pomoci při řešení výchovných potíží ve školní družině
 • Když potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci